Organizaciona struktura______

Organizacionu strukturu Udruženja turizmologa Srbije čine Skupština Udruženja i njeni upravni organi: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Odbor za profesionalna pitanja, Uređivački odbor i Sud časti. 

 • Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi. Održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
 • Upravni odbor je kolektivno izvršni organ Skupštine koji predstavlja i rukovodi radom Udruženja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom Udruženja. Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština Udruženja iz redova članova Udruženja. Upravni odbor predstavlja predsednik, koji istovremeno vrši ulogu predsednika i zakonskog zastupnika  Udruženja, te potpresednik i sekretar Udruženja (koji se biraju na izbornoj Skupštini UTS-a).
 • Nadzorni odbor  se formira u cilju vršenja nadzora rada organa Skupštine, i sastoji se od tri člana. Članove i predsednika Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja na mandat od četiri godine i sa mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period. Nadzorni odbor vrši kontrolu rada svih organa Udruženja, materijalno finansijskog poslovanja i sprovođenja Statuta Udruženja.
 • Odbor za profesionalna pitanja turizmologa stara se o pravima, interesima, javnom ugledu i dostojanstvu turizmologa pri zapošljavanju i o njihovom stručnom, naučnom i javnom radu. Odbor ima pet članova koje bira Skupština, a oni između sebe biraju predsednika. 
 • Uređivački odbor se formira radi organizovanja izdavačke delatnosti za potrebe svojih članova i struke. Uređivački odbor broji najmanje 3 (tri) člana koje bira Skupština Udruženja.
 • Sud časti formira se prema potrebi zarad rešavanje sporova između članova Udruženja i ocenjuje postupke članova koji nisu u skladu sa Statutom i to na zahtev zainteresovanih članova ili na zahtev organa Udruženja. Svoje odluke donosi u smislu Statita Udruženja. Sud časti sastoji se od 5(pet) članova.

Predsedništvo

Predsedništvo Udruženja turizmologa Srbije čine: predsednik, potpredsednik i sekretar Udruženja. Na redovnoj Skupštini UTS-a održanoj 29.12.2021. godine za članove predsedništva izabrani su:

Predsednica UTS
Dr Aleksandra Terzić, rođena je 07.01.1984. godine u Kruševcu. Osnovne (2007) i doktorske studije (2012) u oblasti turizma završila je na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Od 2012. godine stalno je zaposlena na Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, a od 2019. godine je u zvanju viši naučni saradnik. Tokom profesionalne karijere kontinuirano se bavila proučavanjima u oblasti turizma i studija kulture. 

Potpredsednica UTS

Prof. dr Sanja Pavlović je rođena 20. februara 1974. u Beogradu. Osnovne (1998) i posdiplomske studije (2002) završila je na Geografskom fakultetu u Beogradu. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2001. godine, prvobitno kao asistent pripravnik, zatim asistent (2004), docent (2008), vanredni profesor (2016) i redovni profesor (2021). U naučnom radu usmerena je na kulturni, ruralni i održivi turizam.

Sekretar UTS

Msr Nikola Todorović je rođen 19. oktobra 1991. u Pirotu. Osnovne studije turizmologije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je u julu 2014, a master studije u septembru 2015. godine. Doktorske studije na Geografskom fakultetu upisao je 2015. godine. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovan je od 2017, prvobitno kao demonstrator, zatim od 2018. kao istraživač-saradnik, a od 2021. kao asistent na Katedri za turizmologiju. U naučnom radu usmeren je na ponašanje potrošača u turizmu, domaći i održivi turizam.


Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  se formira u cilju vršenja nadzora rada organa Skupštine, i sastoji se od tri člana. Članove i predsednika Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja na mandat od četiri godine i sa mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period. Nadzorni odbor vrši kontrolu rada svih organa Udruženja, materijalno finansijskog poslovanja i sprovođenja Statuta Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora (na osnovu odluke donete na Skupštini 29.12.2021) su:

 1. dr Željko Bjeljac
 2. Gordana Beženar Vasiljević
 3. Milić Simić

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivno izvršni organ Skupštine koji predstavlja i rukovodi radom Udruženja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom Udruženja. Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština Udruženja iz redova članova Udruženja. Upravni odbor predstavlja predsednik, koji istovremeno vrši ulogu predsednika i zakonskog zastupnika  Udruženja, te potpresednik i sekretar Udruženja (koji se biraju na izbornoj Skupštini UTS-a).

Članovi Upravnog odbora (na osnovu odluke donete na Skupštini 29.12.2021) su:

 1. dr Olgica Miljković
 2. dr Nevena Ćurčić
 3. dr Marija Belij Radin
 4. dr Snežana Milićević
 5. dr Radomir Stojanović
 6. dr Mirjana Devedžić
 7. dr Snežana Štetić
 8. dr Radmila Jovanović
 9. dr Marina Vesić
 10. Mirjana Radaković
 11. Dragan Đolović
Free Joomla templates by Ltheme