O Udruženju______

Udruženje turizmologa Srbije je dobrovoljno, nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma.

Vizija: Naša vizija je da budemo respektabilno i uticajno Udruženje koje okuplja vodeće naučne radnike, stručnjake, poslodavce, zaposlene i studente u oblasti turizma, i u saradnji sa nosiocima aktivnosti u javnom i privatnom sektoru učestvuje u unapređenju mikro i makro turističke politike Srbije.

Misija: Naša misija je da efektivnim i efikasnim radom u oblasti nauke, obrazovanja i turističke privrede, kroz partnersku saradnju, povežemo sve nosioce aktivnosti javnog i privatnog sektora u Srbiji radi snažne afirmacije turizma u javnosti i profesionalizacije struke u cilju unapređenja turističkog tržišta.

Osnovni cilj: je da okuplja turizmologe i druga zainteresovana fizička i pravna lica iz oblasti turizma i da podstiče, pomaže i prati osnovna i primenjena turizmološka istraživanja za razvoj i unapređenje turizma.

Zadaci: 

 1. da pomaže i organizuje naučna istraživanja iz oblasti turizma;
 2. da pomaže i oganizuje naučno-istraživački rad u nastavi turizmologije i da se aktivno bavi njenim unapređenjem;
 3. da radi na nučno-stručnom uzdizanju svojih članova i da im pomaže u njihovom usavršavanju i afirmisanju u turizmološkoj struci;
 4. da saopštava i objavljuje najnovija dostignuća iz oblasti turizma;
 5. da radi na širenju znanja iz oblasti turizma, da pruža pomoć i drugim organizacijama, organima i ustanovama u programiranju naučnih i privrednih delatnosti turizma;
 6. da prikuplja literaturu iz oblasti turizma i kompletira stručnu biblioteku i druge zbirke od interesa za njegovo članstvo;
 7. da organizuje kongrese, simpozijume, seminare, ekskurzije i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova;
 8. da registruje i prati aktivnosti članova Udruženja na polju stručnog, naučnog i društvenog delovanja u oblasti turizma, i dodeljuje odgovarajuće nagrade i priznanja za uspešna dostignuća;
 9. da podstiče i organizuje aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja turističke privrede;
 10. da razvija saradnju sa srodnim organizacijama, odnosno asocijacijama i udruženjima u Srbiji i inostranstvu;
 11. da vodi stalnu brigu o organizovanju i radu aktiva, podružnica, sekcija i drugih organizacionih jedinica Udruženja.

O Udruženju

Udruženje turizmologa Srbije je dobrovoljno, nevladino, neprofitno strukovno udruženje, 
osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma.

Vizija: Naša vizija je da budemo respektabilno i uticajno Udruženje koje okuplja vodeće naučne radnike, stručnjake, poslodavce, zaposlene i studente u oblasti turizma, i u saradnji sa nosiocima aktivnosti u javnom i privatnom sektoru učestvuje u unapređenju mikro i makro turističke politike Srbije.

Misija: Naša misija je da efektivnim i efikasnim radom u oblasti nauke, obrazovanja i turističke privrede, kroz partnersku saradnju, povežemo sve nosioce aktivnosti javnog i privatnog sektora u Srbiji radi snažne afirmacije turizma u javnosti i profesionalizacije struke u cilju unapređenja turističkog tržišta.

Osnovni cilj: je da okuplja turizmologe i druga zainteresovana fizička i pravna lica iz oblasti turizma i da podstiče, pomaže i prati osnovna i primenjena turizmološka istraživanja za razvoj i unapređenje turizma.

Zadaci:

 1. da pomaže i organizuje naučna istraživanja iz oblasti turizma;
 2. da pomaže i oganizuje naučno-istraživački rad u nastavi turizmologije i da se aktivno bavi njenim unapređenjem;
 3. da radi na nučno-stručnom uzdizanju svojih članova i da im pomaže u njihovom usavršavanju i afirmisanju u turizmološkoj struci;
 4. da saopštava i objavljuje najnovija dostignuća iz oblasti turizma;
 5. da radi na širenju znanja iz oblasti turizma, da pruža pomoć i drugim organizacijama, organima i ustanovama u programiranju naučnih i privrednih delatnosti turizma;
 6. da prikuplja literaturu iz oblasti turizma i kompletira stručnu biblioteku i druge zbirke od interesa za njegovo članstvo;
 7. da organizuje kongrese, simpozijume, seminare, ekskurzije i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova;
 8. da registruje i prati aktivnosti članova Udruženja na polju stručnog, naučnog i društvenog delovanja u oblasti turizma, i dodeljuje odgovarajuće nagrade i priznanja za uspešna dostignuća;
 9. da podstiče i organizuje aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja turističke privrede;
 10. da razvija saradnju sa srodnim organizacijama, odnosno asocijacijama i udruženjima u Srbiji i inostranstvu;
 11. da vodi stalnu brigu o organizovanju i radu aktiva, podružnica, sekcija i drugih organizacionih jedinica Udruženja.

Statut

U skladu sa odredbama člana 8, 12, 78 i 79, Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009) i odredbaba člana 67 i 68 Statuta Udruženja turizmologa Srbije (donetog na Osnivačkoj skupštini Udruženja turizmologa Srbije na sednici održanoj dana 27.08.2005. godine u Zrenjaninu) Skupština Udruženja turizmologa Srbije na sednici održanoj dana 12.12.2009. godine u Beogradu donela je novi

STATUT

UDRUŽENJA TURIZMOLOGA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje turizmologa Srbije ( u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje turizmologa Srbije.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Tourismologists Association of Serbia.
Skraćeni naziv Udruženja je: UTS
Sedište Udruženja je u Beogradu, Studentski trg 3/III, Beograd. Udruženje svoju aktivnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz ustava Republike Srbije i ovog Statuta. Udruženje predstavlja Upravni odbor kao kolektivno-izvršni organ, a zastupa ga predsednik Upravnog odbora. U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora zamenjuje ga potpredsednik, sekretar ili član Upravnog odbora koga odredi Upravni odbor.

Član 4.

Udruženje ima okrugao pečat sa latiničnim natpisom po obodu: Udruženje turizmologa Srbije – Beograd, a u sredini UTS. Udruženje ima i štambilj sa istim tekstom i prostorom za unošenje rednog broja i datuma. Udruženje ima i amblem (znak) o čijem izgledu odlučuje Upravni odbor. Udruženje ima i memorandum sa svojim znakom - amblemom i punim nazivom udruženja o čijem izgledu odlučuje Upravni odbor. Niko nema pravo da ubuduće menja ili dopunjava navedene tekstove na pečatu, osim u slučaju koji je definisan članom 15. ovog Statuta.

II CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 5.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka , u skladu sa Ustavom, Zakonom i drugim propisima Republike Srbije.

Član 6.

Osnovni cilj Udruženja je da okuplja turizmologe i druga zainteresovana fizička i pravna lica iz oblasti turizma i da podstiče, organizovanje i unapređivanje stručnog, nastavnog i naučnog rada u oblasti turizmologije.

Član 7.

Zadaci Udruženja su:

a) zaštita prava i interesa turizmologa u zapošljavanju, naučnom i javnom radu;

b) objavljivanje radova iz oblasti turizmologije i njeno popularisanje;

v) širenje i korišćenje turizmoloških saznanja radi unapređivanja društvenih odnosa i rešavanja društvenih problema;

g) uključivanje stručnog turizmološkog rada u različite oblasti privrednih i društvenih delatnosti

d) da radi na širenju znanja iz oblasti turizma, da pruža pomoć i drugim organizacijama, organima i ustanovama u programiranju naučnih i privrednih delatnosti turizma;

đ) da prikuplja literaturu iz oblasti turizma i kompletira stručnu biblioteku i druge zbirke od interesa za njegovo članstvo;

e) da organizuje kongrese, simpozijume, seminare, ekskurzije i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova;

ž) da registruje i prati aktivnosti članova Udruženja na polju stručnog, naučnog i društvenog delovanja u oblasti turizma, i dodeljuje odgovarajuće nagrade i priznanja za uspešna dostignuća;

z) da podstiče i organizuje aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja turističke privrede;

i) da razvija saradnju sa srodnim organizacijama, odnosno asocijacijama i udruženjima u Srbiji i inostranstvu;

j) da vodi stalnu brigu o organizovanju i radu aktiva, podružnica, sekcija i drugih organizacionih jedinica Udruženja.

Član 8.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženje obavlja sledeće delatnosti: naučno-nastavnu, konsultantsku, izdavačku, prodajno-distributersku, bibliotečku i javnu (opšte društvenu).

 • Naučno-nastavna delatnost se obavlja u okviru Naučno-nastavnog odseka Udruženja u vidu naučno-istraživačkog rada, prezentiranja najnovijih naučnih dostignuća iz turizmologije i srodnih nauka, organizovanja naučno-stručnih skupova, seminara i predavanja iz domena turizma i nastave turizmologije, organizovanja ekskurzija, naučnih sekcija i dr.
 • Konsultantska delatnost Udruženja se sastoji u pružanju savetodavnih usluga i obuke, od strane stručnjaka Udruženja, zainteresovanim privatnim i pravnim licima u cilju unapređenja poslovanja u okviru turističke delatnosti.
 • Izdavačka delatnost Udruženja sastoji se u pripremanju i izdavanju naučnih, stručnih i naučno-popularnih dela iz turizma, u cilju naučno-stučnog obrazovanja, usavršavanja i informisanja svojih članova, đaka, studenata i ostalih građana.
 • Udruženje publikuje časopis „Turizmolog“ (naučno glasilo Uduženja), i po potrebi izdaje i druga naučno-stručna dela, odnosno ostvaruje i druge izdavačke aktivnosti.
 • Prodajno-distributerska delatnost Udruženja sastoji se u prodaji svojih publikacija i u dostavljanju svojih izdanja članovima Udruženja. U sklopu ove delatnosti obavlja se i besplatna razmena publikacija (časopisa) sa drugim udruženjima i naučnim ustanovama.
 • Udruženje ima svoju stručnu biblioteku čiji se fond povećava razmenom publikacija sa drugim udruženjima i ustanovama u zemlji i inostranstvu, kupovinom i poklonom publikacija iz oblasti turizma. Brigu o biblioteci vodi za to zaduženi član Upravnog odbora Udruženja.
 • Javna delatnost Udruženja sastoji se u organizovanom delovanju Upravnog odbora, pojedinih odseka, podružnica, aktiva i sekcija Udruženja i pojedinih njegovih članova kada deluju u ime Udruženja na polju politike, kulture, prosvete, zaštite životne sredine, turističkog i društveno-ekonomskog razvoja i drugih vidova egzistiranja naše zemlje, pa i ljudske zajednice u celini.

III ODNOSI I SARADNJA UDRUŽENJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 9.

U cilju izvršavanja zadataka i ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sarađuje i udružuje se sa srodnim i drugim organizacijama i sa njima može formirati posebna radna tela radi rešavanja zajedničkih problema. Može se učlaniti i u druge srodne organizacije u zemlji i inostranstvu.

Član 10.

O učlanjenju – pristupanju u članstvo kod druge organizacije, u zemlji i u inostranstvu, odlučuje Skupština Udruženja, odnosno Upravni odbor u skladu sa interesima Udruženja. Isto tako druge organizacije mogu se učlaniti u Udruženje.

IV OSNOVNE ORGANIZACIONE JEDINICE UDRUŽENJA

Član 11.

Osnovne organizacione jedinice Udruženja su aktivi, podružnice i sekcije.

1. Aktivi

Član 12.

U naučnim i stručnim ustanovama i institucijama i na teritoriji opština formiraju se aktivi turizmologa koji se bave razvojem i unapređenjem turizma.

2. Podružnice

Član 13.

Podružnice su organizacione jedinice Udruženja čije osnivanje inicira Skupština ili Upravni odbor Udruženja turizmologa Srbije i koje deluje na svom području u skladu sa odredbama ovog Statuta. Podružnice se osnivaju u većim gradskim i turističkim centrima u okviru Republike Srbije. Podružnice po pravilu pokrivaju nekoliko opština. Za osnivanje podružnice potrebno je najmanje 5 članova.

Član 14.

Podružnice koordiniraju svoj rad sa Upravnim odborom. Dostavljaju izveštaje o svom radu najkasnije 15 dana pre održavanja Skupštine Udruženja.

Član 15.

Podružnice rade u duhu ovog Statuta i svojih pravila. Mogu imati svoj pečat i memorandum na kojim se nalaze upisani tekstovi definisani u članu 4. ovog Statuta uz dopunu PODRUŽNICA (sa nazivom grada ili regije).

Član 16.

Osnovna prava podružnice su:

 • da aktivno učestvuje u radu Udruženja turizmologa Srbije;
 • da na Skupštini i sednicama Udruženja, preko svojih predstavnika daje predloge i učestvuje u donošenju odluka o zajedničkom radu;
 • da aktivno radi na unapređenju turizma i turizmologije;
 • da samostalno organizuje i sprovodi delatnosti na svom području;
 • da neposredno sarađuje sa drugim podružnicama, naučnim, obrazovno-vaspitnim institucijama, pravnim licima i sl.;
 • da samostalno raspolaže svojim pripadajućim, materijalnim sredstvima
 • da izdaje stručne publikacije.

Član 17.

Dužnosti podružnice su iste kao i Udruženja u celini.

Član 18.

Podružnica prestaje sa radom:

 • po odluci Skupštine Udruženja
 • po odluci Upravnog odbora, ukoliko je to od interesa za Udruženje.
 • izveštajem Upravnog odbora Podružnce o prestanku rada.

Član 19.

Prestankom rada podružnice o njenoj imovini se rešava u skladu sa Statutom Udruženja. Imovina podružnica pripada Udruženju. Ukoliko, dođe do spora rešava ga nadležni sud.

3. Sekcije

Član 20.

U cilju operativnog vođenja i ostvarivanja programskih zadataka Udruženja, a radi koordinacije sa odgovarajućim organima, šireg stručnog i profesionalnog tretmana sektorskih i drugih uže stručnih oblasti i pitanja, Udruženje može formirati odgovarajuće Sekcije. One mogu biti trajne ili vezane za trajanje određene aktivnosti, koje su predmet i zadatak rada Sekcije. Za izvršenje konkretnih zadataka Upravni odbor Udruženja osniva povremene Radne grupe. Bliže odredbe o organizaciji i radu ovih tela donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 21.

Radi afirmacije ciljeva i zadataka Udruženja, afirmacije turističke delatnosti i izgrađivanja stručnog i javnog interesa za problematiku razvoja turizma, Udruženje formira Sekcije koje okupljaju stručnjake svih profila, kulturne i javne radnike i sve druge zainteresovane entuzijaste koji mogu a ne moraju, imati status članova Udruženja.

Radom Sekcije rukovodi Savet od tri člana, od kojih jednog člana, predsednika Sekcije i Saveta bira Upravni odbor Udruženja iz redova svojih članova a dva člana biraju članovi Sekcije iz svojih redova.Sekcije rade u skladu sa Programom koji donosi Upravni odbor Udruženja, na predlog Saveta Sekcije. Sekcija bira sekretara Sekcije iz redova svojih članova.

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 22.

Članovi Udruženja mogu biti pojedinačni i kolektivni. Grupu pojedinačnih članova čine redovni i počasni članovi Udruženja.

Redovnim članom Udruženja može postati svaki građanin Srbije i sveta koji ima turizmološko obrazovanje, radi u turizmu ili se interesuje za unapređenje turizma i struke i sva pravna lica iz oblasti turizma i srodnih deatnosti, ukoliku usvajaju i prihvataju odredbe ovog Statuta.

Počasni članovi Udruženja su istaknuti turizmolozi i zaposleni u turizmu iz Srbije i inostranstva koji sarađuju sa Udruženjem. Počasnim članom Udruženja se postaje odlukom Skupštine Udruženja, a na pismeni predlog najmanje tri istaknuta redovna člana Udruženja. Predlog se podnosi Upravnom odboru najkasnije 30 dana pre održavanja Skupšine. Predlog za počasne članove razmatra Upravni odbor i svoj predlog dostavlja Skupštini. Počasnim članovima Udruženja uručuje se Povelja o počasnom članstvu.

Kolektivni članovi Udruženja mogu postati naučne, prosvetne, kulturne i druge organizacije i udruženja koje se interesuju za rad Udruženja turizmologa Srbije.

Član 23.

Član Udruženja može biti svako pravno i fizičko lice koje prihvati ciljeve i Statut Udruženja, a na osnovu preporuke minimum jednog od članova. Članstvo u Udruženju stiče se na osnovu odluke o ispunjavanju uslova za prijem u članstvo i potpisivanja izjave o pristupanju u članstvo. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor na osnovu pristupnice koju podnosi kandidat. Protiv odluke o prijemu u članstvo kandidat može uputiti žalbu Skupštini, čija je odluka konačna. Udruženje izdaje članske karte i vodi evidenciju članova.

Visina upisnine i članarine članova Udruženja definiše se posebnim Aktom.

Član 24.

Članovi Udruženja imaju jednaka prava koja se ne mogu ograničavati, izuzev ako nisu u skladu sa Zakonom.

Član 25.

Prava članova su:

 • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • da aktivno učestvuju u radu svog aktiva, podružnice ili sekcije, njenim akcijama i manifestacijama, a time i u Udruženju u celini;
 • da biraju i da budu birani u organe i druga tela Udruženja;
 • da budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Udruženja i njegovih organa.

Član 26.

Članovi društva imaju jednaka prava koja se ne mogu ograničavati, izuzev ako su u suprotnosti sa Zakonom.

Član. 27.

Dužnosti članova su:

 • da aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • da postupaju po Statutu i svim odlukama koje su donete na osnovu njega, odnosno po planovima i programima rada Udruženja ili njegovih aktiva, podružnica i sekcija;
 • da stalno nastoje da planove i programe rada Udruženja , odnosno aktiva, podružnica i sekcija učine što sadržajnijim, raznovrsnijim i korisnijim;
 • da čuvaju i podižu ugled Udruženja;
 • da plate upisninu i redovno plaćaju članarinu;
 • da obavljaju druge poslove koje im poveri Upravni odbor.

Član 28.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • samovoljnim istupanjem, odnosno pismenim obaveštavanjem Upravnog odbora o istupanju iz članstva;
 • vraćanjem Povelje o počasnom članstvu u Udruženju turizmologa Srbije;
 • neplaćanjem članarine do kraja tekuće godine
 • gubitkom građanskih prava;
 • brisanjem iz članstva po odluci Upravnog odbora;
 • smrću.

IV JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 29.

Rad Udruženja je javan.

Član 30.

Udruženje je dužno da svoje članove stalno informiše o radu i problemima, o odlukama donetim u Udruženju, kao i da članovima omogući uvid u ostvarivanje ciljeva i zadataka i finansijskog poslovanja Udruženja. U svrhu informisanja članstva Udruženje može koristiti sredstva javnog informisanja, svoja glasila, izveštaje i slično.

Član 31.

Radi obaveštavanja javnosti i potpunijeg informisanja svojih članova u Udruženju se izdaju časopisi, posebna izdanja i naučno popularne publikacije i organizuju skupovi turizmologa.

Član 32.

U Udruženju se organizuju i sprovode javne diskusije o nacrtima i predlozima opštih akata: statuta, poslovnika o radu, nastavnim planovima, sporazuma sa srodnom društvenim organizacijama i drugih akata predviđenih Zakonom. U Udruženju se takođe organizuju javne rasprave o aktuelnim naučnim, nastavnim, privrednim i društvenim problemima.

Član 33.

Organi Udruženja dužni su da razmotre inicijative, predloge i primedbe koje pokreću članovi Udruženja, odnosno organi javne uprave i druga zainteresovana lica.

Organ koji razmatra predloženu inicijativu, predloge i primedbe iz predhodnog stava dužan je da predlagača obavesti o zauzetom stavu.

Član 34.

Udruženje stalno obezbeđuje uslove za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti svojih članova.

VII SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 35.

Skupština je najviši organ Udruženja turizmologa Srbije. Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština se održava svake četvrte godine. Sednice redovne Skupštine zakazuje Upravni odbor.

Član 36.

Skupština se zakazuje pismenim putem, najmanje 30 dana pre održavanja, sa predlogom dnevnog reda i naznakom mesta i vremena održavanja.

Ukoliko se ukaže potreba može se zakazati vanredno zasedanje Skupštine na zahtev jedne trećine članova Upravnog odbora Udruženja, najmanje 3 podružnice ili jedne trećine članstva.

Član 37.

Skupština punopravno odlučuje ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Udruženja. Odluke Skupštine su punovažne ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta potrebna je dvotrećinska većina glasova. Rad Skupštine je javan. Odluke Skupštine su obavezne za sve organe Udruženja, za sve članove Udruženja i za sve aktive, podružnice i sekcije.

Član 38.

Skupština Udruženja:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i završni račun;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 • bira i razrešava predsednika, potpredsednika i sekretara Udruženja;
 • bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 • bira i razrešava članove Uređivačkog odbora;
 • bira i razrešava članove Suda časti;
 • bira počasne članove Udruženja i odlučuje o dodeli nagrada i drugih priznanja i odlikovanja;
 • usvaja izveštaj o radu svih organa Udruženja;
 • donosi opšte akte neophodne za rad Udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge srodne međunarodne organizacije i bira predstavnike u njima;
 • donosi odluke o drugim pitanjima koja su bitna za rad i funkcionisanje Udruženja, aktiva, podružnica i sekcija;
 • rešava i odlučuje o ostalim pitanjima iz domena turizma bitnih za njegov razvoj i unapređenje;
 • odlučuje o prigovorima, molbama, žalbama.

Član 39.

Za vršenje određenih poslova Skupština može da obrazuje radna tela, komisije, savete i sl. Odlukom o formiranju tela iz predhodnog stava utvrđuju se zadaci, način rada i druga pitanja u vezi izbora i rada ovih tela.

VIII ORGANI SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Član 40.

Organi Skupštine su : Upravni odbor, Nadzorni odbor, Odbora za profesionalna pitanja, Uređivački odbor i Sud časti.

1. Upravni odbor

Član 41.

Upravni odbor je kolektivno izvršni organ Skupštine koji između dveju Skupština predstavlja i rukovodi radom Udruženja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i Zakonom.

Član 42.

Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština Udruženja iz redova članova Udruženja. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri ) godine sa mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period. Članovi Upravnog odbora mogu biti zamenjeni i pre isteka mandata ukoliko to žele ili ako su neaktivni. Odluku o zameni donosi Upravni odbor, odnosno Skupština. Mandat predsednika Upravnog odbora, koji je istovremeno i predsednik Udruženja, potpredsednika i sekretara traje 4 (četiri ) godine i može se produžiti za još jedan mandatni period.

Član 43.

Nadležnost Upravnog odbora je:

 • da rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanj ciljeva Udruženja;
 • da se stara o sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine;
 • da organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • da rešava molbe građana sa teritorije Srbije i drugih zemalja koji izraze pismeni zahtev za učlanjenje u Udruženje;
 • da sarađuje i održava kontakte sa državnim i drugim organima Srbije i sa stručnim organizacijama u Srbiji i svetu;
 • da rukovodi naučno-nastavnom delatnošću Udruženja i vodi brigu o njenom unapređenju;
 • da upravlja imovinom Udruženja u skladu sa zakonskim propisima;
 • da predlaže Skupštini prijem počasnih članova Udruženja i kandidata za dodelu drugih priznanja i odlikovanja;
 • da poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • da donosi finansijske odluke;
 • da odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine članova Skupštine Udruženja, i priprema predlog izmena i dopuna koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • da može doneti odluku da član može u Udruženju zasnovati stalni radni odnos u skladu sa Zakonom, ukoliko obim poslova to bude zahtevao. Odluku o visini ličnog dohotka zaposlenog člana donosi Upravni odbor Udruženja.
 • da donese odluku da za obavljanje pojedinih poslova Udruženje može angažovati drugu organizaciju ili lice u stalnom radnom odnosu u skladu sa Zakonom.

Član 44.

Sednice Upravnog odbora saziva i njima predsedava predsednik, a u slučaju sprečenosti potpredsednik ili sekretar Udruženja. Sednica se saziva na zahtev predsednika, potpredsednika, sekretara ili najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora ili nekog od organa Skupštine Udruženja.

Član 45.

Upravni odbor donosi punovažne odluke ako sednici prisustvuje najmanje polovina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora. Na sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci Upravnog odbora. Upravni odbor može na svoje sednice pozvati i predstavnike drugih organa Udruženja, ako je to u njegovom interesu.

Član 46.

Predsednik Upravnog odbora prestavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. U odsustvu predsednika, potpredsednik i sekretar su ovlašćeni da zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 47.

Sekretar Udruženja je neposredni rukovodilac stručne službe Udruženja i stara se o organizovano-operativnoj delatnosti Udruženja. Sekretar je odgovoran za blagovremenost, ekspeditivnost administracije Udruženja. Sekretar zastupa Udruženje prema terćim licima.

Član 48.

Ostali članovi Upravnog odbora dobijaju svoja stalna zaduženja prilikom konstituisanja Upravnog odbora.

Član 49.

Upravni odbor donosi Pravilnik o svom radu, Pravilnik o sticanju, raspoređivanju dohotka i raspodeli sredstava za lične dohotke i ostala primanja, kao i druga akta.

2. Nadzorni odbor

Član 50.

U cilju vršenja nadzora rada organa Skupštine, obrazuje se Nadzorni odbor od 3 (tri) člana sa mandatom od 4 (četiri) godine i može se produžiti za još jedan mandatni period. Predsednika Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja sa mandatom od 4 (četiri) godine i sa mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period.

Član 51.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor vrši kontrolu rada svih organa Udruženja, materijalno finansijskog poslovanja i sprovođenja Statuta Udruženja.

Član 52.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavam i svojim stavovima obaveštava Upravni odbor, a Skuprštini podnosi izveštaj. Nadzorni odbor može doneti svoj Pravilnik o radu. Nadzorni odbor radi izvršavanja svojih zadataka ima pravo da traži na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja od svih organa Skupštine.

3. Odbor za profesionalna pitanja

Član 53.

Odbor za profesionalna pitanja turizmologa stara se o pravima, interesima, javnom ugledu i dostojanstvu turizmologa pri zapošljavanju i o njihovom stručnom, naučnom i javnom radu. Odbor naročito:

 • brine o zapošljavanju turizmologa i predlaže mere za smanjenje njihove nezaposlenosti;
 • predlaže i preduzima odgovarajuće mere u slučajevima povrede prava i interesa turizmologa pri zapošljavanju na radnim mestima za koja je predviđeno turizmološko obrezovanje;
 • prati i analizira nastavne planove i programe u obrazovnom sistemu, u cilju unapređenja nastave turizmologije na svim nivoima;
 • štiti profesionalni i moralni integritet, ugled i dostojanstvo članova udruženja u njihovom profesionalnom i javnom radu;
 • stara se o ugledu turizmologije kao profesije.

Član 54.

Odbor ima pet članova koje bira Skupština, a oni između sebe biraju predsednika. Mandat predsednika i članova Odbora traje 4 ( četiri ) godine sa mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period.

Član 55.

Odbor se sastaje po potrebi a najmanje jednom godišnje. Sednice odbora saziva predsednik na zahtev bilo kojeg člana Udruženja. Saopštenja odbora se, po pravilu, objavljuju u časopisu “Turizmolog”.

4. Uređivački odbor

Član 56.

Udruženje organizuje izdavačku delatnost za potrebe svojih članova. Svoju izdavačku i informativnu delatnost udruženje organizuje u skladu sa Zakonom o izdavačkoj delatnosti i Zakonom o informisanju Republike Srbije.

Član 57.

Uređivački odbor broji najmanje 3 (tri) člana koje bira Skupština Udruženja sa mandatom od 4 (četiri) godine i može se produžiti za još jedan mandatni period. Na prvoj konstitutivnoj sednici Ueđivački odbor bira predsednika. Uređivački odbor donosi Pravilnik o svom radu koji usvaja Skupština.

5. Sud časti

Član 58.

Sud časti rešava sporove između članova Udruženja i ocenjuje postupke članova koji nisu u skladu sa Statutom i to na zahtev zainteresovanih članova ili na zahtev organa Udruženja. Svoje odluke donosi u smislu Statita Udruženja.

Član 59.

Sud časti sastoji se od 5 (pet) članova čiji mandat traje 4 (četiri) godine uz mogućnost izbora na još jedan mandatni period. Odluke su punovažne ako se za njih izjasni najmanje 3 (tri) člana Suda časti.

X OBAVLJANJE STRUČNO-ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Član 60.

Stručne, finansijske, administrativno-tehničke i druge poslove obavlja administrativni službenik Udruženja (Koordinator).

Član 61.

Rad i naknada za rad administrativnog službenika Udruženja reguliše se posebnim Aktom.

XI SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 62.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja podrazumevaju se i potrebna materijalno- finansijska sredstva koja se mogu ostvariti i upotrebljavati samo na način kako je to Zakonom propisano, određeno Statutom i drugim aktima donetim na osnovu ovog Statuta.

Član 63.

Udruženje može sticati stvari, novčana sredstava i materijalna prava od:

 • upisnine
 • članarine,
 • prihoda od kotizacija za seminare i druge oblike obrazovanja
 • subvencija i dotacija,
 • poklona i zaveštanja,
 • sponzorstva i donatorstva,
 • programski ostvarenih sredstava i
 • kamate na uložena sredstva.
 • obavljanja izdavačke privredene delatnosti
 • obavljanja konsultantske privredene delatnosti

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem privrednih delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata. Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 64.

Sredstva Udruženja čine: osnovna sredstva, oprema, namenska sredstva i obrtna sredstva.

Član 65.

Materijalno-finansijsko poslovanje se vrši u skladu sa zakonskim propisima vezanim za finansijsko poslovanje.

Član 66.

Opremu čini inventar, kao i stručna i druga literatura u biblioteci Udruženja ili u bibliotekama podružnica i aktiva. U ovu kategoriju spadaju i zalihe publikacija Udruženja. O opremi, fondu knjiga i zalihama publikacija vodi se posebna evidencija, koju kontroliše Nadzorni odbor.

Član 67.

Obrtna sredstva čine: prihodi od upisnine, članarine, pomoć, dotacije, prihodi od publikacija i drugi prihodi.

Član 68.

Namenska sredstva čine: fond za publikacije i posebni fondovi Upravnog odbora Udruženja, kao i druga sredstva namenski dobijena. Visinu upisnine i članarine, cenu piblikacija i visinu uplate u pojedine fondove utvrđuje Skupština Udruženja, odnosno Upravni odbor. Nezaposleni članovi Udruženja plaćaju 50% od utvrđene visine članarine za redovne članove.

Član 69.

Sredstva Udruženja utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom za svaku narednu godinu. Sredstva se u finansijskom planu utvrđuju po vrstama i prihodima, a raspoređuju se po namenama u skladu sa ciljevima, zadacima i programom rada i finansijskim planom Udruženja. 

Član 70.

Za zakonitu upotrebu sredtsva po finansijskom planu Udruženja odgovoran je predsednik Upravnog odbora, kao naredbodavac, potpredsednik i sekretar, kao i lice koje posebnom odlukom ovlasti Izvršni odbor Skupštine Udruženja.

XII PRIZNANJA I NAGRADE UDRUŽENJA

Član 71.

Članovi i aktivi i podružnice Udruženja za uspešno izvršenje zadataka i postignutre uspehe mogu dobiti priznanja i nagrade u vidu:

 • Povelje Udruženja turizmologa Srbije,
 • Povelje za počasnog člana Udruženja,
 • Zahvalnice,
 • Posebne diplome.

Povelje i zahvalnice mogu se dodeliti i drugim licima koja nisu članovi Udruženja i ustanovama koje su doprinele afirmaciji turizmologije i turizma. Uslove za povelje, odlikovanja i nagrade propisuje posebnim pravilnikom Upravni odbor Udruženja. Odluke o nagradama donosi redovna Skupština Udruženja.

XIII IZMENE I DOPUNE STATUTA UDRUŽENJA

Član 72.

Izmene i dopune Statuta mogu predložiti: organi Skupštine Udruženja, podružnice i članovi Udruženja. Inicijativa za izmenu i dopunu Statuta dostavlja se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu za izmenu i dopunu Statuta, pokreće postupak za promenu Statuta, a ako nađe da ne postoje razlozi za to odbaciće inicijativu i o tome obavestiti pokretača- davaoca inicijative.

Član 73.

Nacrt promene Statuta Upravni odbor dostavlja na predhodnu raspravu čalnovima radi davanja predloga, mišljenja i primedbi. Nakon datih predloga, mišljenja i primedbi Upravni odbor sačinjava predloge izmene statuta i dostavlja ga članovima odnosno, oblicima udruživalja na usvajanje. Odluku o promenama Statuta članovi donose ličnim izjašnjavanjem na Skupštinama, o čemu se sačinjava zapisnik.

XIV PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 74.

Udruženje turizmologa Srbije može prestati sa radom po odluci Skupštine Udruženja , a na predlog nekog od svojih organa ili članova. Odluka o prestanku rada donosi se ličnim izjašnjavanjem članova. Potrebno je da se najmanje dve trećine prisutnih članova na Skupštini izjasni za ukidanje Udruženja. Odlukom o prestanku određuje se i postupak sa sredstvima, odnosno imovinom Udruženja.

Član 75.

Sredstva koja ostanu posle podmirenja obaveza Udruženja turizmologa Srbije prenose sa na Udruženje turizmologa Beograda.

Član 76.

U slučaju prestanka rada Udruženja turizmologa Srbije, lice koje je zastupalo Udruženja je dužno da u roku od 15 dana od dana prestanka rada izvesti o tome nadležne organe uprave, radi brisanja Udruženja iz registra.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja, a primenjivaće se od dana overe kod nadležnih organa uprave. Stari Statut prestaje da važi sa danom primene novog Statuta.

Član 78.

Upravni odbor je dužan da u roku od 6 meseci sva druga normativna akta Udruženja uskladi sa ovima Statutom. Svi aktivi, podružnice i sekcije dužni su da svoju aktivnost usklade sa odredbama ovog Statuta u roku od jedne godine od njegovog donošenja.

Član. 79.

Statut je usvojen i proglašen na Skupštini Udruženja turizmologa Srbije održanoj dana 12.12.2009. godine u Beogradu.

 

Free Joomla templates by Ltheme