O Udruženju______

Udruženje turizmologa Srbije je dobrovoljno, nevladino i neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma.

Vizija Udruženja

Naša vizija je da budemo respektabilno i uticajno Udruženje koje okuplja vodeće naučne radnike, stručnjake, poslodavce, zaposlene i studente u oblasti turizma, i u saradnji sa nosiocima aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, učestvuje u unapređenju mikro i makro turističke politike Srbije.

Misija Udruženja

Naša misija je da efektivnim i efikasnim radom u oblasti nauke, obrazovanja i turističke privrede, kroz partnersku saradnju, povežemo sve nosioce aktivnosti javnog i privatnog sektora u Srbiji radi snažne afirmacije turizma u javnosti i profesionalizacije struke u cilju unapređenja turističkog tržišta.

Osnovni cilj Udruženja

je da okuplja turizmologe i druga zainteresovana fizička i pravna lica iz oblasti turizma i da podstiče, pomaže i prati osnovna i primenjena turizmološka istraživanja za razvoj i unapređenje turizma.

Zadaci Udruženja:

 1. da pomaže i organizuje naučna istraživanja iz oblasti turizma;
 2. da pomaže i oganizuje naučno-istraživački rad u nastavi turizmologije i da se aktivno bavi njenim unapređenjem;
 3. da radi na nučno-stručnom uzdizanju svojih članova i da im pomaže u njihovom usavršavanju i afirmisanju u turizmološkoj struci;
 4. da saopštava i objavljuje najnovija dostignuća iz oblasti turizma;
 5. da radi na širenju znanja iz oblasti turizma, da pruža pomoć i drugim organizacijama, organima i ustanovama u programiranju naučnih i privrednih delatnosti turizma;
 6. da prikuplja literaturu iz oblasti turizma i kompletira stručnu biblioteku i druge zbirke od interesa za njegovo članstvo;
 7. da organizuje kongrese, simpozijume, seminare, ekskurzije i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova;
 8. da registruje i prati aktivnosti članova Udruženja na polju stručnog, naučnog i društvenog delovanja u oblasti turizma, i dodeljuje odgovarajuće nagrade i priznanja za uspešna dostignuća;
 9. da podstiče i organizuje aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja turističke privrede;
 10. da razvija saradnju sa srodnim organizacijama, odnosno asocijacijama i udruženjima u Srbiji i inostranstvu;
 11. da vodi stalnu brigu o organizovanju i radu aktiva, podružnica, sekcija i drugih organizacionih jedinica Udruženja.

Članovi Udruženja

mogu biti pojedinačni i kolektivni. Grupu pojedinačnih članova čine redovni i počasni članovi Udruženja. Redovnim članom Udruženja može postati svaki građanin Srbije i sveta koji ima turizmološko obrazovanje, radi u turizmu ili se interesuje za unapređenje turizma i struke i sva pravna lica iz oblasti turizma i srodnih deatnosti, ukoliku usvajaju i prihvataju odredbe Statuta Udruženja.

Počasni članovi Udruženja

su istaknuti turizmolozi i zaposleni u turizmu iz Srbije i inostranstva koji sarađuju sa Udruženjem. Počasnim članom Udruženja se postaje odlukom Skupštine Udruženja, a na pismeni predlog najmanje tri istaknuta redovna člana Udruženja. Predlog se podnosi Upravnom odboru najkasnije 30 dana pre održavanja Skupšine. Predlog za počasne članove razmatra Upravni odbor i svoj predlog dostavlja Skupštini. Počasnim članovima Udruženja uručuje se Povelja o počasnom članstvu.

Kolektivni članovi Udruženja

mogu postati naučne, prosvetne, kulturne i druge organizacije i udruženja koje se interesuju za rad Udruženja turizmologa Srbije.