Prof dr Snežana Štetić

član upravnog odbora UTS;

prvi predsednik UTS

Prof dr Snežana Štetić

Prof. dr Snežana Štetić redovni je profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerziteta u Novom Sadu i profesor na Visokoj turističkoj školi u Beogradu. Kao priznati stručnjak u turizmu predavala je kao gostujući profesor i na: Fakultetu za turizam u Kotoru, Fakultetu za turizam u Skopju, PMF- Odsek za geografiju u Skopju, College of Tourism and Hotel Management na Kipru (Nikozija)

Rad dr Snežane Štetić u turizmu naše zemlje traje preko 30 godina. Od 1972. godine radi kao turistički vodič i prevodilac za englesko govorno područje. Radila je za sve najznačajnije turističke agencije i tour operatore kod nas i u svetu (Putnik, Centroturist, Atlas, Kompas, Generalturist, Yugotours ... Thompson holiday ... ). Od 1977.godine počinje da radi kao asistent pripravnik na PMF-Odsek za turizmološke nauke u Beogradu. Uključujući se u rad na Univerzitetu radi i kao konsultant mnogih turističkih organizacija. Na taj način stvara spoj teorije i prakse u turizmu.

Na Univerzitetu je prošla sve nivoe od asistenta pripravnika do redovnog profesora nakon sticanja zvanja magistra turizmoloških nauka i doktora ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo. Bavi se naučnim radom, objavljuje knjige, priručnike, naučne i stručne radove i učestvuje u izradi projekata razvoja turizma. U svom naučno istraživačkom radu objavila je: 20 knjiga iz oblasti turizma, 5 priručnika iz oblasti informativno vodičke službe u turizmu i deviznih i carinskih propisa, 50-tak radova i izlaganja na domaćim kongresima, 30-tak radova i izlaganja na medunarodnim kongresima, Preko 50 objavljenih radova u domaćim i inostranim časopisima, Učešće u 30-tak naučnih projekata.

Njeni radovi se bave integralnim proučavanjem turizma, a posebno sledećom problematikom: ekonomski aspekti razvoja turizma, poslovanje putničkih agencija, menadžment turističkih destinacija, prostorni razvoj turizma, regionalnirazvoj turizma, razvoj specifičnih oblika turizma. Izuzetno važan aspekt i delokrug njenog rada je sagledavanje turističke ponude, promocija i plasman ponude naše zemlje na domaćem i inostranom tržištu.

Predavala je turističkim predstavnicima domaćih i inostranih tour operatora kod nas i u Velikoj Britaniji sa ciljem upoznavanja sa našom turističkom ponudom i njenom boljom promocijom i plasmanom. Učestvovala je u izradi eukativnih programa kao :

 • Rukovodilac, organizator i predavač na Stručnim ispitima za turističke vodiče od 1977.g.. (Beograd, Novi Sad, Niš, Užice, Kragujevac, Zaječar)
 • Predavač , rukovodilac i organizator stručnih ispita za lokalne turističke vodiče za grad Beograd od 1978.g.( i za Zrenjanin)
 • Edukativni projekti iz oblasti seoskog turizma na području Srbije

Osim predavanja, pisanja udžbenika, monografija i rada na razvojnim planovima turizma , osnivač je i zapaženi član naučno stručnih i strukovnih udruženja:

 • European Economic Chamber EEIG – Chairperson of Commission for education and tourism, Brussels
 • E turboNews Ambasadord and expert
 • GDNet Researcher Community
 • Travel Mol – expert
 • Osnivač i predsednik upravnog odbora Udruženja turizmologa Srbije,
 • Počasni je član Udruženja turističkih vodiča Srbije
 • Osnivač i član Upravnog odbora AEERT-a (Asocijacije eksperata za razvoj eko i ruralnog turizma na Balkanu),
 • Član upravnog odbora Udruženja preduzetnika u seoskom turizmu Srbije,
 • Član srpskog geografskog društva,
 • Član makedonskog geografskog društva
 • Član International CHRIE i Euro CHRIE (svetskog i evropskog udruženja edukatora u turizmu i hotelijerstvu)

Bila je urednik i član je redakcija mnogih naučnih i stručnih časopisa iz oblasti turizma u zemlji i inostranstvu. Obrazujući generacije stručnjaka za turizam u privredi, na nivou visokog i višeg obrazovanja, kao i na poslediplomskim i doktorskim studijama dr Snežana Štetić je podarila, ne samo našoj zemlji, izuzetan broj školovanog i obučenog kadra za sve poslove u turizmu. Pored formalnog obrazovanja, njen ugled u neformalnom obrazovanju, tamo gde su mnogi zaboravili da treba raditi na edukaciji, je još veći.

Priznanja i nagrade:

 • Diploma i zlatna značka Turističkog saveza Beograda (TSB) za doprinos razvoju turizma Beograda,
 • Diploma i zlatna značka Udruženja turističkih vodiča Srbije (UTVS) za doprinos i razvoj vodičke službe u Jugoslaviji.
 • Počasni član Udruženja turističkih vodiča Srbije